Domov
en / bg / it / se / lv / es / gr / sk
Str?nkov? navig?tor

Predplati? si

Kari?rny slovn?k

Fakty a ot?zky

Ask for help
Virtu?lne kari?rne centrum

Vitajte vo Virtu?lnom kari?rnom centre. T?to str?nka v?m poskytuje potrebn? inform?cie o rozvoji kari?ry prostredn?ctvom vyu?itia nov?ch informa?n?ch technol?gi?. Je navrhnut? pre mlad?ch ?ud? sna?iacich sa vybudova? si kari?ru, ale z?rove? m??e by? vhodn? pre konzultantov a ?kolite?ov pracuj?cich v kari?rnych centr?ch.
 
?o sa d? n?js? na tejto str?nke?

Projekt N:
BG/02/B/F/PP-132 018

visits:24984


Vy?aduje sa Macromedia flash player