Hem Karriärlexikon
en / bg / it / se / lv / es / gr / sk
Navigatör för webbsida

Prenumerera

Karriärlexikon

Vanligt förekommande frågor

Be om hj?lpKarriärlexikon

När du läser karriärutvecklingsteori kommer du att stöta på ett stort antal specialtermer. Vi erbjuder dig detta lexikon som ett värdefullt hjälpmedel. Du kan använda det så snart du stöter på ett obekant ord eller uttryck.


Business plan

Affärsplanen är ett skriftligt dokument som i detalj presenterar ett förslag till affärsidé eller en redan befintlig sådan. I detta dokument försöker man att på bästa sätt presentera vision, nulägesbeskrivning, förväntade behov, definierad marknad och beräknade resultat för verksamheten.


Call-back Interview

Den djupgående intervjun äger oftast rum på den potentiella arbetsgivarens kontor efter att den första urvalsrundan har avslutats. Dessa intervjuer tar ofta flera timmar och arbetsgivaren kommer att träffa flera kandidater under för- eller eftermiddagen. Lunch eller middag med den potentiella arbetsgivaren kan också ingå.


Career Assessment

Processen att mäta lämplighet för yrket, intresse för karriären samt akademiska och yrkesmässiga prestationer. Den kan dessutom innefatta faktorer som arbetshistorik, fysisk förmåga, värdering av arbete samt temperament. Karriären kan värderas med hjälp av såväl formella och standardiserade som informella metoder, till exempel intervjuer och observation av arbetsprover.


Career Exploration

Processen att hitta en givande karriärsban eller ett specifikt jobb i det specifika karriärsområdet. Tänk på karriärplaneringen som ett brobygge från din nuvarande position/karriär till nästa.


Career Guidance & Counseling

Ett program som: a) bidrar till det högst prioriterade inom karriärplaneringen och därtill relaterade tekniker och metoder. Det har organiserats för den individuella utvecklingen i fråga om karriärmedvetenhet, karriärplanering, beslutsfattande inom karriären, placeringsförmåga, förståelse för föränderliga utbildnings-, yrkes och marknadsbehov, trender och möjligheter på lokal och nationell nivå. b) Stöder folk som ska göra val avseende utbildning och yrke. c) Hjälper potentiella anställda att utveckla olika karriäralternativ med hänsyn tagen till kön, ras, etnicitet, funktionshinder, språk samt socioekonomisk ställning. Syftet är att hjälpa dem till icke traditionella yrken för målgruppen i fråga.


Career Paths

Nätverk med representanter för olika yrkeskategorier vars medlemmar har gemensamma intressen och starka sidor. De yrken som ingår i nätverket kräver olika utbildningsnivåer.


Career planning

Syftet med karriärplanering är att göra det möjligt för den arbetssökande att skapa och följa en flexibel bana som ger honom självförtroende och en tillfredsställande karriär.


Cover Letter

Du bör ha ditt CV tillhands när du kontaktar en potentiell arbetsgivare. Ett personligt brev öppnar dörren till din personlighet och avslöjar starka sidor och kunskaper som du kan erbjuda arbetsgivaren. Det bör uppmuntra arbetsgivaren att läsa din meritförteckning.


Curriculum Vitae (C.V.)

Skriftlig sammanfattning av din a utbildningsrelaterade kvalifikationer, arbetshistorik, kunskaper och relevant obetald samhällstjänst. Det finns olika sorters CV: - Ett kronologiskt CV där du i omvänd kronologisk ordning redogör för din arbetshistorik. I detta CV ingår företagsnamn, titel, prestationer samt anställningsdatum. - Ett funktionellt CV där du i förstahand redogör för dina kunskaper och funktioner. I detta CV står din arbetshistorik ofta som ett separat avsnitt. - Ett kombinerat CV


E-consultant

Någon som är expert på en eller flera produkter eller ämnen och erbjuder kunden specialkunskaper. På begäran tar e-rådgivaren fram en lösning i form av en nätkonferens eller en dialog med klienten, ibland rentav i form av dokument.


E-consulting

En frågebaserad rådgivningstjänst som sköts via Internet. E-rådgivning gör det möjligt för klienter över hela världen att ta del av värdefull yrkesrådgivning.


E-learning

Leverans av elektroniska program för inlärning och utbildning. För att kunna tillgodogöra sig detta material måste man använda sig av ett elektroniskt hjälpmedel, d.v.s. en dator eller i vissa fall en mobiltelefon. Här erbjuds inte enbart on-line-tjänster eftersom dessa, som namnet antyder, kräver att man använder Internet eller ett intranet. Man kan använda en CD-ROM eller DVD för att ta del av inlärningsmaterialet.


Employee

En person som kompenseras för utförda tjänster och som står under arbetsgivarens kontroll.


Minimum Qualifications

Dessa krav måste vanligtvis tillgodoses för att man ska vara aktuell för en anställning: en viss grad av utbildning, erfarenhet av yrket och diplom. Dessutom finns det antagligen ett stort antal sökande, och intervjuaren kan inte kalla alla som uppfyller minimikraven till en intervju.


Networking

Består av en omfattande lista med kontakter (människor som du har träffat I olika sammanhang (sociala, yrkesmässiga och affärsmässiga) och som du kan uppmuntra till att ge dig stöd I ditt arbetssökande. Folk i ditt nätverk kan kanske ge dig antydningar om lediga jobb; råd och information om ett visst företag; information om andra så att ditt nätverk kan expandera.


Recruitment agencies

Yrkesmän som får betalt för att hitta lämpliga kandidater till en viss tjänst. De rekryterar ofta kandidater, men arbetssökande kan också kontakta dem. De håller sig ofta till vissa branscher eller geografiska regioner. Undvik företag som kräver att du betalar dem för deras tjänster.


Screening Interview

Den 20-30 minuter långa intervjun på eller utanför arbetsplatsen är den första delen i en process som består av två delar eller fler. I denna del, som går under namnet ”urvalsintervjun”, intervjuas upp till 25 kandidater per dag varefter ett litet antal väljs ut. Dessa för besöka företaget för en mer djupgående intervju, den så kallade ”återkopplingsintervjun.


Self-assessment

En utvärdering av klientens starka och svaga sidor. Klientens förmåga att på grundval av kriterier bedöma det han har åstadkommit och avgöra vad han kan göra för att förbättra sina prestationer.


Skill Assessment

Processen att mäta prestationer i jämförelse med ett antal standardmått (genom undersökning, praktiska test, observation av prestationer och/eller fullbordade paket med arbete och uppgifter).


Temporary Agencies

Företag som anställer folk via kontrakt eller på tillfällig basis. En del tillhandahåller utbildning. Många är specialister, på till exempel yrkesfrågor, ekonomi, datorer, bokföring, etc.


Thank You Letters

Efter samtliga intervjuer bör du skicka ett brev där du tackar intervjuaren. Det är normal hövlighet, men ytterst få arbetssökande bryr sig om denna ritual, så du höjer dig över mängden.


Macromedia Flash Player kr?vs