Sākumlapa Karjeras vārdnīca
en / bg / it / se / lv / es / gr / sk
Saites navigācija

Abon??ana

Karjeras vārdnīca

Bie?i uzdotie jautājumi

Ask for helpKarjeras vārdnīca

Lasot karjeras attīstības teoriju, jūs ieraudzīsiet daudz specifiskus terminus. ?ī vārdnīca jums palīdzēs. Jūs varat to izmantot ik reiz, kad sastapsiet nepazīstamus vārdus vai izteicienus.


Business plan

Biznesa plāns ir rakstisks dokuments, kas detalizēti apraksta plānoto vai eso?o uzņēmumu. Biznesa plāns ieskicē uzņēmuma vīziju, nosaka tā patreizējo statusu, prognozējamās vajadzības, tirgus un paredzētos rezultātus.


Call-back Interview

Izsmeļo?as intervijas process parasti noriet potenciālā darba devēja birojā uzreiz pēc pirmās ('atsijā?anas') intervijas. ?ādas intervijas ilgst vairākas stundas. No rīta vai pēcpusdienā darba devēji tiekas ar da?ādām personām. Var tikt iekļauta arī maltīte ar darba devēja pārstāvjiem.


Career Assessment

Profesionālu spēju, ieinteresētības karjerā, akadēmisku un profesionālu sasniegumu novērtē?anas process. Tas var ietvert sevī tādus faktorus, kā darba vēsture, fiziskā kapacitāte, darba vērtības un temperaments. Karjeru var novērtēt ar formāliem un standartizētiem instrumentiem vai arī ar neformāliem līdzekļiem - tādiem, kā intervijas vai darba modeļa novēro?ana.


Career Exploration

Piemērotas karjeras, kā arī specifiskas darba vietas, meklē?anas process. Karjeras pētī?ana un plāno?ana palīdz uzcelt tiltu starp jūsu tagadējo un nākamo darba vietu/karjeru.


Career Guidance & Counseling

Tas nozīmē programmu, kas - (A) attiecas uz tematu un ar to saistītajām tehnoloģijām, kas informē par karjeru, karjeras plāno?anu, karjeras lēmumu pieņem?anu, darbā iekārto?anas spējām, vietējā un valsts līmeņa darba un izglītības tirgu pieprasījumiem, attīstības tendencēm un iespējām; (B) palīdz pieņemt lēmumus attiecībā uz darbu un izglītību, kā arī izpildīt tos; (C) palīdz potenciāliem darba ņēmējiem attīstīt karjeras iespējas, ņemot vērā dzimuma, etniskās piederības, fiziskās vai garīgās nespējas, valodas vai sociāli ekonomiskos ?ķēr?ļus, un veicinot netradicionālu nodarbinātību.


Career Paths

Karjeru/ profesiju apvienošana kopās uz tā pamata, ka to pārstāvjiem ir līdzīgas intereses un stiprās puses. Katrai profesijai nepiecišams noteikts izglītības un apmācības līmenis.


Career planning

Karjeras plānošanas mērķis ir atvieglot darba meklētājiem elastīga darba plāna sastādīšanu un ievērošanu, kas, savukārt, veicinās pašcieņas un piemērotas karjeras attīstību.


Cover Letter

Tai jābūt pieliktam klāt jūsu CV, kontaktējoties ar potenciālo darba devēju. Laba motivācijas vēstule atklāj jūsu personību (un apraksta vājās un stiprās puses, kā arī prasmes, ko jūs varat piedāvāt darba devējam). Tās mērķis ir motivēt darba devēju izlasīt jūsu CV.


Curriculum Vitae (C.V.)

Rakstisks izglītības, darba vēstures, prasmju, kā arī brīvprātīgā darba, prakšu u. c. apkopojums. Ir dažādi CV tipi: - Hronoloģiskais CV, kurā darba vēsture ir prezentēta pretēji hronoloģiskai secībai. Tiek minēti uzņēmumi, amati, sasniegumi, nodarbinātības periodi. - Funkcionālais CV, kas organizēts saskaņā ar prasmēm un funkcijām; darba vēsture parasti figurē kā atsevišķa nodaļa. - Kombinētais CV


E-consultant

Persona, kam ir eksperta zināšanas par vienu vai vairākiem priekšmetiem vai produktiem, un kas piedāvā savas zināšanas, lai palīdzētu klientam. Pēc pasūtījuma saņemšanas konsultants piedāvā risinājumu tīkla konferences vai dialoga ar klientu formā vai arī dokumentu formā.


E-consulting

Konsultācijas dienests, kas balstās uz anketām un darbojas ar Interneta palīdzību. Ar e-konsultācijas palīdzību klients no jebkuras pasaules daļas var saņemt efektīvu un noderīgu konsultatīvu palīdzību.


E-learning

Tāda veida mācīšanās, apmācības vai izglītošanas programma, kas balstās uz elektronisku līdzekļu izmantošanu. Tā ir datora vai elektronisku iekārtu (mobilā telefona) lietošana, lai iegūtu apmācošo efektu vai sava veida mācību materiālu. E-mācīšanās var iesaistīt dažādus tehnikas veidus. Tā nav tikai 'online' apmācība un izglītošana, jo pats termins 'online' nozīmē Interneta izmantošanu. Mācību materiālu lomu var izpildīt arī CD-ROM's un DVD.


Employee

Persona, kas saņem atlīdzību par padarīto darbu un kuras pienākumus kontrolē darba devējs.


Minimum Qualifications

Parasti tās ir prasības, kas jāizpilda, lai ieņemtu konkrētu darba vietu. Šādu prasību piemēri ir izglītības grāds, pieredze, zināšanas, licences u. c. Ja kandidātu skaits it liels, intervētājam var rasties problēmas ar kandidātu atlasi, kas atbilst izvirzītajiem kritērijiem.


Networking

Liela personu kontaktu tīkla veidošana. Tajā iekļauj cilvēkus, ar kuriem tiekas sakarā ar dažādām sociālām un biznesa funkcijām, un mudina viņus palīdzēt darba meklējumos. Cilvēki no saraksta var dot mājienus, kur meklēt darbu, dalīties pieredzē un dot informāciju par noteiktu kompāniju vai nozari, kā arī iepazīt jūs ar citām personām, kas paplašinās esošo sarakstu.


Recruitment agencies

Profesionāls, kas saņem atlīdzību no darba devēja par kandidātu meklēšanu noteiktām vakancēm. Viņi bieži atrod kandidātus, bet darba meklētāji arī var griezties pie viņiem. Bieži vien šīs aģentūras specializējas noteiktā nozarē vai ģeogrāfiskā reģionā. Izvairieties no kompānijām, kuras pieprasa samaksu par pakalpojumiem!


Screening Interview

20-30 minūšu pirmā etapa intervija. Tā saucas par atsijāšanas interviju tādēļ, ka intervētājiem jātiekas ar aptuveni 25 kandidātiem dienā un jāizvēlas tikai nedaudzus no tiem, lai iesaistītu viņus nopietnākā intervijā, kas saucas par atzvanīšanas interviju.


Self-assessment

Klienta spēju un trūkumu novērtēšana: spējas vērot, analizēt un spriest par paša sasniegumiem, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem, un noteikt, kā uzlabot situāciju.


Skill Assessment

Sasniegumu rādītāju novērtējums ar noteiktu standartu palīdzību (pārbaude, praktisks tests, darba uzdevumu izpilde)


Temporary Agencies

Kompānijas, kas piedāvā darbu uz līguma vai pagaidu darbu. Dažas piedāvā arī apmācību. Daudzām ir noteikta specializācija (profesionālā, klerikālā, skaitļošanas tehnika, grāmatvedība u. c.).


Thank You Letters

Pēc katras intervijas ir jānosūta pateicības vēstule intervētājam. Tā ir vienkārša pieklājība, un tikai neliels skaits darba meklētāju izpilda šo rituālu, kas palīdz viņiem izcelties uz pārējo fona.


Ir nepiecie?ams Flash Player