Domov Kari?rny slovn?k
en / bg / it / se / lv / es / gr / sk
Str?nkov? navig?tor

Predplati? si

Kari?rny slovn?k

Fakty a ot?zky

Ask for helpKari?rny slovn?k

Po?as ?t?dia te?rie profesijn?ho rastu sa stretnete s ve?k?m mno?stvom ?pecifickej terminol?gie. Pon?kame v?m tento slovn?k ako pom?cku. M??ete ho vyu?i?, ke? naraz?te na nezn?my term?n alebo v?raz.


Business plan

Podnikate?sk? pl?n je p?somn? dokument, ktor? konkretizuje navrhovan? alebo existuj?ce podnikanie. Podnikate?sk? pl?n m? za cie? zachyti? v?ziu, s??asn? stav, predpokladan? potreby, definovan? trhy a pl?novan? v?sledky podnikania.


Call-back Interview

Proces h?bkov?ho pohovoru, ktor? sa zvy?ajne kon? u potenci?lneho zamestn?vate?a? po prvom kole (po skr?ningovom pohovore). Tieto pohovory zvy?ajne trvaj? nieko?ko hod?n a zamestn?vate? sa po?as d?a stretne s r?znymi jednotlivcami. Niekedy m??e ?s? aj o spolo?n? obed s potenci?lnym zamestn?vate?om.


Career Assessment

Proces hodnotenia pracovn?ch vl?h, kari?rneho z?ujmu a akademick?ch a pracovn?ch v?sledkov. M??e zah??a? aj tak? faktory ako pracovn? sk?senosti, fyzick? kapacitu, pracovn? hodnoty a temperament. Kari?rne hodnotenie sa m??e dosiahnu? form?lnymi, ?tandardizovan?mi postupmi, alebo neform?lnymi sp?sobmi ako s? pohovor alebo pozorovanie pri pr?ci.


Career Exploration

Proces h?adania prospe?n?ho kari?rneho rozvoja ako aj konkr?tneho pracovn?ho miesta v r?mci dan?ho rozvoja. Uva?ujte o h?adan? mo?nej kari?ry ako o stavan? mostov ved?cich z v??ho s??asn?ho povolania, k v??mu nasleduj?cemu povolaniu.


Career Guidance & Counseling

Toto zah??a program ktor?: - (A) sa t?ka predmetu, pr?buzn?ch techn?k a met?d, ktor? s? vypracovan? na vyvinutie pocitu vedomia kari?ry u jednotlivcov, kari?rneho pl?novania, kari?rneho rozhodovacieho procesu, schopnosti umiestnenia a poznania ?t?tnych, n?rodn?ch, eduka?n?ch a aktu?lnych potrieb trhu, trendov a mo?nost?; - (B) pom?h? jednotlivcom v realizovan? a implement?ci? eduka?n?ch a profesijn?ch rozhodnut?; - (C) pom?ha potenci?lnym zamestnancom rozv?ja? kari?rne mo?nosti so zrete?om na prekon?vanie z?bran spojen?ch s pohlav?m, rasou, n?rodnos?ou, postihnut?m, jazykom alebo socio-ekonomick?mi z?branami kari?rnych mo?nost? a podporuje kari?ru v netradi?nom zamestnan?.


Career Paths

Zoskupenia povolan?/kari?r s? uveden? spolu, preto?e ?udia v t?chto zoskupeniach zdie?aj? podobn? z?ujmy a siln? str?nky. V?etky cesty zah??aj? paletu povolan?, ktor? si vy?aduj? r?zne stupne vzdelania a v?cviku.


Career planning

??elom kari?rneho pl?novania je umo?ni? uch?dza?ovi o pr?cu napl?nova? a zrealizova? si flexibiln? postup, ktor? ho povedie ku sebesta?nosti a uspokojivej kari?re.


Cover Letter

Mali by ste ma? k dispoz?ci? ?ivotopis, ke? kontaktujete potenci?lneho zamestn?vate?a. Dobr? sprievodn? list otvor? dvere va?ej osobnosti (a op??e va?e siln? str?nky a zru?nosti, ktor? pon?kate zamestn?vate?ovi). Mal by vies? zamestn?vate?a k pre??taniu si v??ho resum?.


Curriculum Vitae (C.V.)

Nap?san? sum?r v??ho dosiahnut?ho vzdelania a kvalifik?cie, va?e predo?l? profesie a relevantn?, bezplatn? verejno-prospe?n? pr?ce. Existuj? r?zne druhy ?ivotopisov:
- chronologick? ?ivotopis- ?ivotopis, v ktorom s? zahrnut? va?e predo?l? povolania v opa?nom chronologickom porad?, s uveden?mi n?zvami povolan?/?spechov/doby zamestnania
- funk?n? ?ivotopis – ?ivotopis, v ktorom s? uveden? va?e zru?nosti a funkcie; z?kladn? ?daje o va?om predo?lom povolan?, ktor? s? uveden? v samostatnej sekcii.
- kombinovan? ?ivotopis


E-consultant

Osoba, ktor? je expertom v jednom alebo viacer?ch produktoch alebo predmetoch a pon?ka ?pecializovan? vedomosti ako pom?c? z?kazn?kovi. Po obdr?an? po?iadavky elektronick? konzultant navrhne schodn? rie?enie formou net-conferencie alebo dial?gu so z?kzn?kom alebo dokonca vo forme p?san?ch dokumentov.


E-consulting

Konzulta?n? servis zalo?en? na prieskume, operuj?ci na internete. Prostredn?ctvom elektronick?ho konzultingu m??e z?kazn?k hocikde na svete vyu?i? efekt?vnu a cenn? konzulta?n? pomoc.


E-learning

Doru?enie u?ebn?ho, ?koliaceho a eduka?n?ho programu je vykonan? elektronick?m sp?sobom. Zah??a vyu?itie po??ta?a a elektronick?ho zariadenia (napr. mobiln?ho telef?nu) tak?m sp?sobom, aby poskytli v?cvikov?, eduka?n? alebo u?ebn? materi?l. Toto m??e zah??a? v???? rozsah zariaden?, ako online v?cvik alebo vzdel?vanie, preto?e ako u? samotn? meno nazna?uje, online zah??a pou??vanie internetu alebo intranetu. CD-ROM a DVD m??e by? tie? pou?it? na poskytnutie u?ebn?ch materi?lov.


Employee

Jednotlivec, ktor? je ohodnoten? za odveden? slu?by a ktor?ho plnenie povinnosti je pod kontrolou zamestn?vate?a.


Minimum Qualifications

Toto s? zvy?ajne po?iadavky, ktor? musia by? splnen?, aby bol uch?dza? ?spe?n?. M??u zah??a? ist? stupne vzdelania, praxe, kvalifik?ci? a opr?vnen?. Ak pr?de ve?k? mno?stvo ?iadost?, nie v?etci uch?dza?i sp??aj?ci minim?lne po?iadavky bud? prizvan? na pohovor.


Networking

Zah??a to vytvorenie si dlh?ho zoznamu zn?mych – ?ud?, ktor?ch ste stretli na r?znych spolo?ensk?ch, profesijn?ch a obchodn?ch podujatiach – a vyz?vanie ich aby v?m vo va?om h?adan? zamestnania pomohli. ?udia vo va?om okol? v?m mo?no pom??u n?js? kontakt na pr?cu, poradia v?m a poinformuj? o konkr?tnej spolo?nosti alebo podniku a predstavia v?s in?m, tak?e sa v?m roz??ri v?? okruh zn?mych.


Recruitment agencies

Odborn?ci, ktor? s? platen? zamestn?vate?mi, aby na?li kandid?tov na konkr?tnu poz?ciu. ?asto sami nav?tevuj? kandid?tov, no jednotlivci h?adaj?ci pr?cu ich m??u vyh?ada? sami. ?asto s? ?pecializovan? na konkr?tnu sf?ru hospod?rstva, pr?padne na regi?n. Neobracajte sa na firmy, ktor? vy?aduj? platby za svoje slu?by.


Screening Interview

20 – 30 min?t pracovn?ho pohovoru je prvou ?as?ou z dvoch, alebo aj viacer?ch ?ast? pohovoru. Pomenovan? ako ? skr?ningov? pohovor? Pohovoru sa z??astn? do 25 kandid?tov za de? a potom bude vybran? mal? mno?stvo ?tudentov, aby nav?t?vili organiz?ciu kv?li h?bkov?mu pohovoru, nazvan?mu ?zavol?me v?m sp?? pohovor?


Self-assessment

Zhodnotenie schopnost? a nedostatkov jednotlivca, schopnos? klienta pozorova?, analyzova? a pos?di? jeho v?kon na z?klade krit?ri? a ur?enie mo?nost? zlep?enia.


Skill Assessment

Proces hodnotenia v?konu vzh?adom na ist? ?tandard (prostredn?ctvom sk??ok, praktick?ch testov, sledovania v?konu a vypracovan?m pracovn?ch ?loh).


Temporary Agencies

Spolo?nosti, ktor? umiest?uj? jednotlivcov na konkr?tne pracovn? miesta na z?klade pracovnej zmluvy alebo do?asne. S? v???inou ?pecializovan? (odborn?, ?radn?cke, po??ta?ov?, ??tovn?cke, at?.).


Thank You Letters

Po ka?dom interview by ste mali posla? ?akovn? list osobe, ktor? s vami robila pohovor. Je to be?n? zdvorilos? a len ve?mi mal? ?as? uch?dza?ov ju urob?, tak?e ur?ite budete vy?nieva? z radu.


Vy?aduje sa Macromedia flash player